ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΑΛΙΔΙΩΝ

H συντήρηση γίνεται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.
Αυτό βέβαια ποικίλει ανάλογα με την χρήση και το εάν έχει υποστεί κάποια βλάβη.
Κάθε είδος μετάλλου καθορίζει το χρονικό διάστημα συντήρησης.